logo jittagornp.me

พื้นฐานการเขียน Jenkins Pipeline

ก่อนที่จะไปเขียน Jenkins Pipline เรามาทำความรู้จักกับ Jenkins กันก่อน

Jenkins คืออะไร

Jenkins เป็น Software (Tool) ตัวนึงที่เอามาใช้ทำ CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) เพื่อให้เราสามารถที่จะผลิตและส่งมอบ Software ไปยังผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความราบรื่น และลดต้นทุนด้านเวลาในระหว่างการพัฒนา Software

โดยอาศัยหลักการของ Automation คือ การทำทุกอย่างให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ตั้งแต่

 • การ Build Source Code
 • การทดสอบ (Test) Source Code
 • การ Release Source Code และ
 • การ Deploy Source Code ไปยัง Environment ต่าง ๆ

โดยไม่ต้องใช้คนทำ

Jenkins Pipeline

เป็นการใช้ Jenkins ทำ Automation ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไป ให้อยู่ในรูปแบบของ Code หรือ Script

ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนด Steps และ Flow การทำงานต่าง ๆ ได้เอง ว่าจะให้ Jenkins ทำอะไรให้บ้าง ตาม Code (Pipeline) ที่เราเขียนไว้

การเขียน Jenkins Pipeline ทำได้ 2 วิธี คือ

 1. เขียน Pipeline ไว้บน Jenkins เลย กับ
 2. เขียน Pipeline เป็น File ไว้ที่ Source Code แล้วใช้ Jenkins ดึง Source Code จาก Git ลงมาทำ Pipeline

วิธีแรก

 • ข้อดี คือ เหมาะกับการทดลองเขียน Pipeline เพื่อทดสอบดูผลลัพธ์ เนื่องจากเราสามารถแก้ไข และทดสอบคำสั่งจาก Jenkins ได้ทันที
 • ข้อเสียของวิธีนี้ คือ ถ้ามีการย้าย Jenkins Server ต้องทำการเขียน Pipeline บน Jenkins Server ใหม่ทุกครั้ง เพราะไม่ได้ Save เป็น File เก็บไว้

วิธีที่ 2

 • ข้อดี คือ จะสะดวกตรงที่ Pipeline อยู่ใน Source Code เราแก้ไขได้ง่าย เวลา Setup Jenkins เสร็จ สามารถกำหนดให้ Jenkins ดึง Source Code + Pipeline มาใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเขียนใหม่ เพราะเรามี Pipeline เตรียมพร้อมไว้แล้ว
 • ข้อเสีย คือ Test ยาก เพราะต้องแก้แล้ว Save (Commit + Push) File ถึงจะสามารถ Test ได้

แนะนำ

ถ้าจะแค่ทดสอบการทำงานของ Pipeline ให้ใช้วิธีแรก
แต่ถ้าทดสอบจนทำงานได้แล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีที่ 2 ครับ

Jenkinsfile

การเขียน Jenkins Pipeline เป็น File จะเป็น Text File ธรรมดา ๆ (ไม่มีนามสกุล) ปกติจะตั้งชื่อ File ว่า Jenkinsfile

โดยทั่วไป มักจะเก็บ Jenkinsfile เอาไว้ที่ root ของ Project

การเขียน Pipeline

เริ่มต้น ประกาศ pipeline แล้วตามด้วย { ... }

pipeline {
  ...
}

ถัดมา กำหนด agent และ stages ต่าง ๆ

pipeline {
  
  agent any 

  stages {

    stage('Init'){
      ...
    }

    stage('Yarn Install') {
      ...
    }

    stage('Yarn Build') {
      ...
    }

    ...

    stage('Deploy') {
      ..
    }
  }
}

agent

เป็นคำสั่งที่เอาไว้บอก Jenkins ว่าจะให้ใช้ executor ตัวใดมา run คำสั่งใน stages ทั้งหมดนี้

ที่ใช้บ่อย ๆ จะเป็น

 • none คือ ไม่ใช้ executor ใด ๆ สำหรับ stages ทั้งหมด (ต้องไปกำหนด executor แยกสำหรับแต่ stage เอง)
 • any คือ ใช้ executor ใด ๆ ก็ได้
 • docker คือ ใช้ docker executor มา run stages ทั้งหมดนี้

stage

เปรียบเสมือนกับ Flow การทำงาน ว่าจะให้ทำอะไรบ้างใน Pipeline นี้ เช่น

 • การ Build Code Frontend (Angular, VueJS, React, ect)
 • การ Test Code Frontend
 • การ Build Code Backend
 • การ Test Code Backend
 • การ Build Docker Image
 • การ Push Docker Image ไปยัง Registry
 • การ ออก Report
 • การ Deploy

ตัวอย่างของ stages

ถัดมา ในแต่ละ stage ให้กำหนด steps การทำงาน เพื่อบอก Jenkins ว่า จะให้ทำอะไร ยังไงบ้างใน stage นี้

pipeline {
  
  agent any 

  stages {

    stage('Init'){
      steps {
        echo 'Init'
        echo '******************************'
      }
    }

    stage('Yarn Install') {
      steps {
        echo 'Yarn Install'
        echo '******************************'
      }
    }

    stage('Yarn Build') {
      steps {
        echo 'Yarn Build'
        echo '******************************'
      }
    }

    ...

    stage('Deploy') {
      steps{
        echo 'Deploy'
        echo '******************************'
      }
    }
  }
}

สามารถใส่ step การทำงานภายใน steps { ... } ได้หลาย steps

ที่ใช้บ่อย ๆ จะเป็น

 • echo เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ print (log) ข้อความต่าง ๆ ออกมาดู
 • sh เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ run Linux Command เช่น
  • sh 'node --version'
  • sh 'cd frontend && yarn build'
  • sh 'chmod 744 deploy.sh'

ทดลอง Run Pipeline

ตอนนี้พักการเขียน Pipeline ไว้ก่อน มาทดลอง run Pipeline จากข้างบนที่เราเขียนไว้ดู

ที่ Jenkins

ให้ New Item > กำหนดชื่อ แล้วเลือกเป็นแบบ Pipeline > OK

ถ้าใครยังไม่มี Jenkins สามารถใช้ Docker ติดตั้งได้ตามลิ้งค์ นี้

เขียน Pipeline script จากนั้น Save

หมายเหตุ

ถ้าเขียน Pipeline เป็น Jenkinsfile และเก็บไว้ใน Git ให้เลือก Pipeline เป็น Pipeline script from SCM จากนั้นกำหนดค่า Git ต่าง ๆ จากนั้น Save

ทดลอง Build

ดู Console Output โดยการคลิกที่ กลม ๆ สีน้ำเงิน หน้า #1

ผลลัพธ์จากการ Build จะเห็นว่ามีการ Print ข้อความต่าง ๆ ตามที่เราได้เขียนไว้ใน Pipeline

กำหนด Environment

ในการเขียน Pipeline เราสามารถกำหนดให้ Pipeline ใช้งานจากตัวแปร env หรือ Environment ต่าง ๆ ของระบบได้ โดยการใช้ ${env.XXXXX}

ตัวอย่างการใช้ env ของระบบ

pipeline {

  agent any

  stages {

    stage('Init'){
      steps {
        echo 'Init'
        echo '******************************' 
        echo "build number : ${env.BUILD_NUMBER}"
      }
    }

    ...
  }  
}

ตัวอย่างการใช้ env ที่กำหนดขึ้นมาเอง

pipeline {

  agent any

  environment {
    REGISTRY_URL = 'https://registry.mydomain.com'
  }  

  stages {

    stage('Init'){
      steps {
        echo 'Init'
        echo '******************************' 
        echo "registry url : ${env.REGISTRY_URL}"
      }
    }

    ...
  }  
}

ข้อควรระวัง

การใช้ตัวแปร env หรือ Environment จะต้องทำภายใน String ที่เป็น Double Quote เท่านั้น (") เพราะถ้าใช้ Single Quote (') ตัวแปร env จะไม่ทำงาน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

กำหนด Agent

เราสามารถกำหนด agent ในการ run Pipeline แต่ละ stage แยกออกมาได้

ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ stage นี้ถูก execute ด้วย docker เป็นต้น

pipeline {

  agent any

  environment {
    NODE_IMAGE = 'node:12.13.0'
    NODE_IMAGE_ARGS = '-u 0:0'
  }  

  stages {

    ...

    stage('Yarn Install') {

      agent {
        docker {
          image "${env.NODE_IMAGE}"
          args "${env.NODE_IMAGE_ARGS}"
        }
      }

      steps {
        echo 'Yarn Install'
        echo '******************************' 
        sh 'node --version'
        sh 'yarn --version'
      }
    }
  }  
}

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Script

เราสามารถเขียน Pipeline Logic ที่ซับซ้อนด้วยภาษา Groovy ได้ โดยการใช้ script block

โดยการ กำหนด script { ... } ไว้ใน steps { ... } ดังนี้

...
    stage('Read .env') {
      
      agent any

      steps{
        script {
          ...
        }
      }
    }
...

ตัวอย่าง

def envProps

pipeline {
  
  agent none

  environment {
    MAVEN_IMAGE = 'maven:3.6.2-jdk-11'
    MAVEN_IMAGE_ARGS = '-v /root/jenkins_home/ssh:/ssh -v /root/jenkins_home/.m2:/root/.m2:z -u root'
    NODE_IMAGE = 'node:12.13.0'
    NODE_IMAGE_ARGS = '-u 0:0'
    DOCKER_IMAGE = ''
  }

  stages {

    stage('Read .env') {
      
      agent any

      steps{
        echo 'Read .env'
        echo '******************************'
        script {
          def envFile = readFile("${env.JENKINS_HOME}/deploy/account.env");
          def map = [:], lines = envFile.split("\r?\n"); 
          for (def line : lines) {
            def arr = line.split("=");
            map.put(arr[0], arr[1]);
          }
          envProps = map;
        }
      }
    }

    ...

  }
}

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ตัวอย่างเต็ม ๆ

def envProps

pipeline {
  
  agent none

  environment {
    MAVEN_IMAGE = 'maven:3.6.2-jdk-11'
    MAVEN_IMAGE_ARGS = '-v /root/jenkins_home/ssh:/ssh -v /root/jenkins_home/.m2:/root/.m2:z -u root'
    NODE_IMAGE = 'node:12.13.0'
    NODE_IMAGE_ARGS = '-u 0:0'
    DOCKER_IMAGE = ''
  }

  stages {

    stage('Read .env') {
      
      agent any

      steps{
        echo 'Read .env'
        echo '******************************'
        script {
          def envFile = readFile("${env.JENKINS_HOME}/deploy/account.env");
          def map = [:], lines = envFile.split("\r?\n"); 
          for (def line : lines) {
            def arr = line.split("=");
            map.put(arr[0], arr[1]);
          }
          envProps = map;
        }
      }
    }

    stage('Yarn Install') {

      agent {
        docker {
          image "${env.NODE_IMAGE}"
          args "${env.NODE_IMAGE_ARGS}"
        }
      }

      steps {
        echo 'Yarn Install'
        echo '******************************'
        sh 'node --version'
        sh 'yarn --version'
        sh 'cd frontend && yarn install'
      }
    }

    stage('Yarn Build') {

      agent {
        docker {
          image "${env.NODE_IMAGE}"
          args "${env.NODE_IMAGE_ARGS}"
        }
      }

      steps {
        echo 'Yarn Build'
        echo '******************************'
        sh 'cd frontend && yarn build'
      }
    }
    
    stage('Mvn Install') {
    
      agent {
        docker {
          image "${env.MAVEN_IMAGE}" 
          args "${env.MAVEN_IMAGE_ARGS}"
          reuseNode true
        }
      }

      steps {
        echo 'Mvn Install'
        echo '******************************'
        sh 'java -version'
        sh 'mvn -version'
        sh 'mvn -U clean install -DskipTests=true'
      }
    }

    stage('Mvn Test') {
    
      agent {
        docker {
          image "${env.MAVEN_IMAGE}" 
          args "${env.MAVEN_IMAGE_ARGS}"
          reuseNode true
        }
      }

      steps {
        echo 'Mvn Test'
        echo '******************************'
        sh 'mvn test'
      }
    }

    stage('Docker Build') {

      agent any

      steps{
        echo 'Docker Build'
        echo '******************************'
        script {
         DOCKER_IMAGE = docker.build envProps.REGISTRY_NAME + ":latest"
        }
      }
    }

    stage('Docker Push') {

      agent any

      steps{
        echo 'Docker Push'
        echo '******************************'
        script {
          docker.withRegistry(envProps.REGISTRY_URL, envProps.REGISTRY_CREDENTIAL) {
            DOCKER_IMAGE.push()
          }
        }
      }
    }

    stage('Deploy') {

      agent any

      steps{
        echo 'Deploy'
        echo '******************************'
        sh "sh ${env.JENKINS_HOME}/deploy/${envProps.DEPLOY_SH_FILE}"
      }
    }

  }
}

การเขียน Jenkins Pipeline อื่น ๆ ที่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้จากลิ้งค์ใน Reference ด้านล่างครับ

บทความน่าอ่าน

Google Slide

ตัวอย่าง Code บน GitHub

Reference

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหน ที่ชื่นชอบบทความ และอยากจะสนุนสนันค่ากาแฟเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้า Buy me a coffee ได้ครับ

โฆษณา

iWallet เป็น Bot หรือโปรแกรมอัตโนมัติ ที่เอาไว้ซื้อ/ขาย แลกเปลี่ยนเหรียญ (Digital Token) บน DeFi (Decentralized Finance) โดยใช้ Concept Rebalancing แบบ 50:50

Features
 • รองรับหลาย Wallets
 • รองรับหลาย Networks (ตอนนี้รองรับ BSC, Polygon, Bitkub)
 • รองรับ Token ประเภท ERC-20 ทุกตัว
 • ทำ Rebalancing อัตโนมัติ (50:50)
 • ทำ Manual Reblanacing ได้
 • เติม Gas อัตโนมัติ (ถ้าเห็นว่า Gas ใกล้หมด)
 • PWA (Progressive Web App) สามารถติดตั้งลงบน Desktop และ Mobile ได้
 • รองรับ Two-Factor Authentication (2FA), Google Authenticator
 • ดูประวัติการทำ Rebalancing (Reblancing History)
 • ดูประวัติการโอน (Transfer History)
 • รู้กำไร และขาดทุน โดยดูจากต้นทุนที่โอนเข้า/ออก iWallet (บอกเป็น %)
 • มีหน้าจอสำหรับโอน (Transfer) Token
 • มีแจ้งเตือนทาง LINE (Notification) ถ้า Bot ทำ Rebalance หรือมีการโอนเข้า/ออก iWallet
 • Export ประวัติการทำ Rebalancing ในรูปแบบ Excel
 • อื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาต่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iwallet.jittagornp.me
profile photo
จิตกร พิทักษ์เมธากุล fire fire fire
Software Developer พ่อลูกอ่อน